Top 5 Quotes by Erika Eleniak


About Erika Eleniak


These are some quotes by American author Erika Eleniak, who was born on September 29, 1969.